Memorial to the Council of Policy at the Cape of Good Hope, 
Cape Archives document C1075, 147
email: Richard Ball
Main page with list of families in this web site  | The surnames in the Van Wijk, Krugel, Feijt and Putter family tree  | The names of the people in the Van Wijk, Krugel, Feijt and Putter family  | The sources from which the Van Wijk, Krugel, Feijt and Putter information is drawn  | 
Exhibiteert 24e novemb. 1716.-

Zij desen gesteld in handen 
van den E.Landdrost, omme 
daarop te behoorlijk ondersoek 
en raport aan dese vergaderingh 
te doen.

Ten Ordonantie van den 
Edele heer Gouverneur de Raad.

F.VandeSteer pietersoon
..Secrets.

Aan den Well Edele Gestrenge
Heer Maurits Pasques de
Chavonnes Raad Extraordinaire
van Nederlands India en Gouverneur
aan Cabo de Goede Hoop beneffens
de Resorte van dien, Mitsgaders
den E.Agtbe. Raad van Policie alhier

Geeven met schudige Eerbiedigheijt te kennen den President en Weemeesteren deesen plaatse, dat door 't afsterven van wijlen Jacomina du pree voor dees weduwe van den Landbouwer Abram Viviť Zaliger, haare naargelatene minderjarige kinderen sijn gedevolveert onder de voogdij der Supplianten, uit welken hoofden, voor haar sorg dragende zij deselve op verscheijde plaatsen bij luijden van Eer en ter Goeden naam en Faam staande, in de kost en woninge hadden besteet; en wel specialijk de minderarige doghter Elisabeth Vivie ten huijse van haar oom Jacque Therron, in de verwagtinge dat zij zigh aldaar onder voornaamde goed opsigte en Educatie eerlijk en betamelijk sou de gedragen hebben; dogh dat sij supplianten tot haar over groot leetwesen zigh daar omtrent versteeken siende, uijt de voornaamde Elisabeth Vivie nu wijning dagen geleden hadden verstaan, dat seekere Charles de Plesis in huwelijk hebbende de eijgene bloet nigte van de voorzegde Elisabeth Viviť, sigh niet hadde ontsien de gemelte Elisabeth Vivie tot onkuijsheijt te mislijden ende soo verre te vervoeren, dat hij nu bereijts twee jaaren verleeden deselve the huijse van Sicilia Datis, grootmoeder van meergemelte Elisabeth Vivie, onder deese en genee pretexten in de wijn kelder alleening geregen hebbende, deselve aldaar vleeslijk heeft bekent met welke misdaat sigh niet vergenoegende, de voornaamde du Plesis op den 14 Febr. deeses Jaars 1716 andermaal sigh heeft vervoegt bij voornaamt Elisabeth Viviť ten huijse van haar oom Jacques Therron (ten dien tijd met desselfs vrouw tot verrigtinge sijnen sallken aan de Caab sijnde) en deselve Elisabeth onder Pretext van een fles wijn te versoeken, wederom in de wijn kelder aldaar gekregen hebbende, haar de Novo heeft gepersuadeert tot die onbetamelijkheijt van haar over to geven aan desselfs veragtelijcke driften ende te dulden dat voornaamt Charles du Plesis haar vleeslijk wederom heeft bekent, waar van sij als nu beswangert en bevrugt sijnde, sonder ooijt of ooijt met imand anders volgens haar seggen te doen gehad te hebben; zij als nu daar door is gebragt in een deplorable staat; en alsoo 't voonaamt is een saaak van dee uijterste gewigte en gevolge, de Supplienten ten hoogsten bedroevende; soo neemen zij devrijheijt bij deesen van U wel Edele Gest. en Edele Agtbaaren op het ondderdanigst te versoeken de goetheijd te willen hebben van de Supplianten te adsisteeren met U wel Edele Gest' en Edel Agtbaare hoog wijs advis hoedaanig sigh verder in deese gewightige saake te gedaagen, of wel soodanige andere ordres te stellen als U Wel Edel Gestr. en Edele Agtbaare ten meestern nutte den Weesen sult oordelen te behooven.

T Welk doende Etc. 
uijt naam en Last Van 
Weesmeesteren Voornaamt
AKervel
Secrets.

Original document in the Cape Archives, reference C1075, 147
transcribed by Richard Ball

The names of the people in the Van Wijk, Krugel, Feijt and Putter family   |   The surnames in the Van Wijk, Krugel, Feijt and Putter family tree   |   The sources from which the Van Wijk, Krugel, Feijt and Putter information is drawn  |